Regulamin wypożyczalni przyczepek rowerowych Start / Regulamin wypożyczalni przyczepek rowerowych

OPIS PODMIOTÓW
§1


wypozyczalnia.przeworsk.pl  mieszcząca się w Przeworsku przy ul. Kilińskiego 8 należąca do firmy Baby Bike +travel - Wypożyczalnia sprzętu turystycznego - Bernadeta Krawiec
Wypożyczalnia – miejsce, w którym dokonuje się wypożyczenia, montażu przyczepek rowerowych, rowerów i innego sprzętu sportowo-turystycznygo będącego w ofercie...

Klient - osoba fizyczna zawierająca umowę z Wypożyczalnią posiadająca dwa dokumenty tożsamości, w przypadku obcokrajowców nie posiadających polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport, obowiązana do uiszczenia opłaty za usługę, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i regulaminie oraz zabezpieczenia wypożyczonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Usługobiorca – osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, reprezentowana przez uprawnione osoby posiadające dwa dokumenty tożsamości, w przypadku obcokrajowców nie posiadających polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport, zobowiązana do uiszczenia opłaty za usługę, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i regulaminie oraz zabezpieczenia wypożyczonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą. W dalszej części Regulaminu zapisy dotyczące Klienta mają odpowiednie zastosowanie do Usługobiorcy.

Usługodawca – zwany również Wypożyczającym - posiadający status prawny uprawniony do świadczenia usługi, obowiązany do wydania Przyczepki rowerowej bądź innego sprzętu sportowo-turystycznego będącego przedmiotem wypożyczenia w stanie gotowym do użytkowania. 

Umowa Wypożyczenia – stosunek prawny na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się oddać przedmiot najmu, zwany dalej przyczepkami roweorwymi, rowerami i pozostałymi akcesoriami sportowo-turystycznymi do używania Usługobiorcy, na czas oznaczony w umowie, w zamian za wynagrodzenie ustalone w cenniku udostępnianym przez Usługodawcę.

Czas trwania Umowy wypożyczenia - stosunek najmu wygasa wraz ze zwrotem wypożyczonego sprzętu, lub upływem okresu na jaki umowa została zawarta.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2


1. Wypożyczalnia jest podmiotem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych prowadzącym działalność gospodarczą.


2. Miejscem wykonywania usług wypożyczenia jest siedziba firmy Baby Bike +travel Bernadeta Krawiec, mieszcząca się w Przeworsku przy ul. Kilińskiego 8

3. Montaż i demontaż Przyczepek rowerowych odbywa się w siedzibie wypożyczalni Baby Bike +travel ...

4. Wypożyczalnia, na życzenie i po wcześniejszym ustaleniu z Klientem, może dokonać montażu i demontażu Przyczepki rowerowej w miejscu ustalonym przez Klienta, za dodatkową opłatą, która ustalana jest indywidualnie.

5. Wypożyczalnia zrealizuje zlecenie montażu i demontażu przyczepek w miejscu wskazanym przez Klienta i w ustalonym terminie, tylko w przypadku kiedy Klient poinformuje Wypożyczalnię, na 48h przed ustalonym terminem wypożyczenia, o zmianie miejsca montażu i demontażu. W innych przypadkach miejscem montażu i demontażu jest siedziba wypożyczalni w Przeworsku przy ul. Kilińskiego 8.

6. Wypożyczalnia, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas użytkowania sprzętu sportowo-turystycznego będącego przedmiotem wypożyczenia jak i szkody wyrządzone wobec osób trzecich, powstałe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem lub prawem korzystania z w/w sprzętu.

7. Na życzenie klienta Wypożyczalnia może wystawić fakturę vat marża za usługę, po zakończeniu okresu wynajmu przyczepki rowerowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
8. Zwrot wypożyczonego sprzętu sportowo-turystycznego przed terminem ustalonym w Umowie Wypożyczenia na skutek okoliczności lub przyczyn leżących po stronie Klienta jest możliwy jednakże bez możliwości zwrotu pobranej przez Wypożyczalnię kwoty wynagrodzenia, ustalonej w cenniku za okres standardowy lub za okres indywidualnie ustalony z Klientem.

9. Istnieje możliwość wypożyczenia przyczepki rowerowej bądź innego sprzętu z oferty Wypożyczalni na inne terminy niż te, które zostały umieszczone w cenniku za okres standardowy, za które będzie doliczana opłata wyszczególniona w cenniku.

10. Przyjmuje się iż okres najmu kończy się o godz. 18.00 każdego dnia.

11. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny...

OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY/KLIENTA
§3


1. Klient zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na Umowie Wypożyczenia.

2. Klient podczas podpisywania Umowy Wypożyczenia ma obowiązek przedstawić dwa ważne dokumenty tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy), a w przypadku osoby nie posiadającej polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport.

3. Klient jest zobowiązany do okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu stwierdzającego własność Klienta, lub w innym przypadku kiedy pojazd jest własnością osoby trzeciej, podpisanego przez właściciela pojazdu upoważnienia ze zgodą na montaż dodatkowego wyposażenia w postaci Akcesoriów. W braku dochowania któregokolwiek z wymagań, Wypożyczalnia może odmówić montażu Akcesoriów i zawarcia Umowy wypożyczenia.

4. Po montażu Przyczepki rowerowej bądź innego sprzętu sportowo-turystycznego Klient wspólnie z Usługodawcą, zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności montażu

5. Klient potwierdza własnoręcznym podpisem otrzymanie w użytkowanie sprzętu w sprawnym stanie technicznym, pozbawionym wad.

6. Klient, od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia i wydania sprzętu do momentu zwrotu, ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie owego sprzętu oraz za szkody jakie wyrządzi na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem użytkowania urządzeń. Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Usługodawcy dotyczących bezpiecznego użytkowania wypożyczonych przedmiotów.

7. Klient, podczas użytkowania wypożyczonego sprzętuzobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia powierzonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

8. Klient, w przypadku stwierdzenia zniszczenia mienia, w skutek działania osób trzecich lub kradzieży, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, w pierwszej kolejności Usługodawcy oraz zgłoszenia szkody lub kradzieży w najbliższym posterunku Policji mieszczącym się w miejscowości, w której doszło do zdarzenia.

9. Klient, w przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętubędzie obciążony kosztami naprawy oraz przywrócenia do stanu używalności. Wycenę naprawy wyrządzonej przez Klienta szkody ustali Usługodawca wraz Klientem, w braku zgody lub na życzenie Klienta, szkodę wyceni powołany przez niego rzeczoznawca na koszt Klienta.

10. Klient, nie może dokonywać napraw powierzonego sprzętu we własnym zakresie, bez porozumienia z Usługodawcą.

11. Klient, zobowiązany jest do wpłaty kaucji za powierzony sprzęt (przyczepkę rowerową, rower oraz inny sprzęt będący przedmiotem umowy)ustalonej w Warunkach Rezerwacji i Płatności § 5 pkt.7, na poczet ewentualnych zniszczeń lub kradzieży.

12. Klient, zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie ustalonym w Umowie Wypożyczenia, w stanie technicznym w jakim go otrzymał w momencie podpisywania Umowy Wypożyczenia, z uwzględnieniem normalnego zużycia powstałego na skutek prawidłowego korzystania lub użytkowania.

13. Klient, zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w należytym stanie, m.in. czystych oraz pozbawionych wad.

14. Zwrot sprzętu następuje w miejscu prowadzenia działalności zwanym Wypożyczalnią lub w miejscu ustalonym wspólnie z Klientem, za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.

15. Klient nie ma prawa podnajmu Akcesoriów lub innych urządzeń stanowiących ich części składowe osobom trzecim.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY/WYPOŻYCZAJĄCEGO
§4


1. Wypożyczający, zobowiązany jest umożliwić Klientowi zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczalni, warunkami i zaleceniami dotyczącymi eksploatacji sprzętu będącego przedmiotem wypożyczenia oraz umożliwić zweryfikowanie stanu technicznego.

2. Wypożyczający, zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi do podpisu Umowy Wypożyczenia.

3. Wypożyczający ma prawo uzyskiwać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celu określonym w Umowie Wypożyczenia oraz Regulaminie. zobowiązany jest przy tym do ich przechowywania w sposób zapewniający ich ochronę.

4. Wypożyczający, nie będzie udostępniał danych osobowych osobom trzecim w myśl o Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926).

5. Wypożyczający, w momencie potwierdzonej rezerwacji, zobowiązany jest do przygotowania sprzętu do wypożyczenia oraz zweryfikowania jego stanu technicznego

6. Wypożyczający, zobowiązany jest do przekazania wszystkich przedmiotów czystych, oraz gotowych do eksploatacji przez Klienta.

7. Wypożyczający, oświadcza, że sprzęt w momencie wypożyczenia wolny jest od wszelkich wad. Wypożyczający ma obowiązek zweryfikować wspólnie z Klientem stan techniczny wypożyczanego sprzętu.


WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI
§5


1. Rezerwacja wybranego sprzętu przez Klienta może odbyć się w sposób telefoniczny, poprzez e-mail: lub za pomocą formularza mieszczącego się na stronie www.wypozyczalnia.przeworsk.pl

2. Termin Rezerwacji jest potwierdzany przez Wypożyczalnię w ciągu 24h, po czym Klient ma obowiązek wniesienia opłaty potwierdzającej rezerwację w wysokości 50 zł na rachunek bankowy wskazany na stronie www

3. Płatność rezerwacyjna za pomocą przelewu bankowego powinna zawierać w tytule imię i nazwisko Klienta oraz termin rezerwacji potwierdzony przez Wypożyczalnię.

4. Opłata rezerwacyjna w wysokości 50,00 zł nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji, dokonanej w przeddzień lub w dniu przypadającym na termin wynajmu.

5. Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet wynagrodzenia za wypożyczenie sprzętu

6. Całkowite wynagrodzenie za wypożyczenie sprzętu jest uiszczane w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia.

7. Wypożyczalnia ustala obowiązek wpłacenia kaucji w wysokość 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)
na poczet zniszczenia lub przypadkowej utraty przyczepki rowerowej bądź innego wypożyczonego sprzętu.

8. Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu pobranej kaucji w momencie zwrotu wypożyczonej przyczepki rowerowej bądź innego wypożyczonego sprzętu

9. Pobrana kaucja nie zostanie zwrócona Klientowi w przypadku zniszczenia lub utraty przyczepki bądź innego sprzętu będącego przedmiotem wypożyczenia, odpowiadającego wartości pobranej kaucji, w pozostałym zakresie kaucja ulega proporcjonalnemu zwrotowi.

10. W przypadku uszkodzenia wypożyczonej przyczepki rowerowej bądź innego wypożyczonego sprzętu zwrot kaucji nastąpi po rozliczeniu kosztów związanych z naprawą uszkodzenia. W przypadku barku możliwości naprawy Klient zostanie obciążony za zakup nowej przyczepki bądź sprzętu który był przedmiotem wypożyczenia. Rozliczenie kaucji nastąpi na podstawie faktury VAT za naprawę lub za zakup nowego sprzętu.

11. W razie zwrotu zabrudzonej Przyczepki, gdy zabrudzenie jest efektem nieprawidłowego użytkowania Przyczepki lub nie wynika z normalnego korzystania, Klient uiści dodatkową opłatę w wysokości 25,00 zł za czyszczenie.

12. Wypożyczalnia ustala, że jednostkowe wynagrodzenie za wypożyczenie przyczepek rowerowych i pozostałego sprzętu sportowo-turystycznego jest określone w Cenniku Standardowym, uwzględniającym czas trwania najmu. Przedłużenie okresu wypożyczenia w trakcie trwania umowy od wcześniej ustalonego terminu lub określonego w Cenniku standardowym, wiąże się z dopłatą w wysokości 50,00 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę, z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 Regulaminu.

13. Klient w momencie rezerwacji  i podania terminu wynajmu, może dokonać zmiany w postaci wydłużenia okresu wynajmu, gdy na 5 dni przed podpisaniem Umowy Wypożyczenia, poinformuje Wypożyczalnie o zmianie terminu wynajmu. W innych przypadkach Wypożyczalnia będzie naliczała opłatę za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 50,00 zł.

14. Klient ma obowiązek poinformowania wypożyczalni, w ostatnim dniu wynajmu Przyczepki rowerowej bądź innego sprzętu do godziny 12.00 (południe), o przypuszczalnym terminie zwrotu. W przypadku braku zwrotu sprzętu we wskazanym przez Klienta terminie po upływie okresu najmu określonego w
umowie, Klient zobowiązuje się do zapłacenia kary w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.

15. Wszelkie wymienione w Umowie oraz Regulaminie kwoty są kwotami brutto.